МенюПосилання

Вам вистачає літніх канікул?
Усього відповідей: 156

Статут НВК "Гімназія "Перспектива"


НВК;

брати участь у прийнятті рішень щодо організації інноваційної діяльності в навчальному закладі;

рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради навчального закладу;

брати участь у конференціях колективу НВК;

      звертатися до органів місцевого самоврядування, управління освіти і науки з питань навчання і виховання учнів.

      Батьківська рада зобов'язана:

вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в архівних справах НВК та здаються за актом при прийомі й передачі навчального закладу;

надавати інформацію про діяльність батьківської ради у разі необхідності за проханням директора НВК або управління освіти і науки;

підвищувати ефективність діяльності батьківських рад та батьківських комітетів.

Батьківська рада може виконувати й інші функції, передбачені цим Статутом.


4.11 . Піклувальна рада.


За рішенням конференції в НВК може створюватися і діяти піклувальна

рада.

Метою діяльності піклувальної ради НВК є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів закладу;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази НВК;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів НВК.

Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників органів виконавчої влади Бориспільської міської ради, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються конференцією НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

 Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

Піклувальна рада діє на засадах:

 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

 Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівника навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

       залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

       вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної  бази навчального закладу;

 стимулювати заохочення творчої праці  педагогічних працівників,

учнів;

 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

      створювати   комісії,   ініціативні   групи,   до   складу  яких  входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

    

4.12. Учнівський парламент НВК:


У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Учнівський парламент НВК є виборним органом учнівського самоврядування.

Учнівський парламент НВК діє на підставі діючого законодавства, Статуту НВК, Положення про учнівський парламент.

Метою діяльності учнівського парламенту є реалізація прав учнів на участь в управлінні закладом.

 Завданнями діяльності учнівського парламенту є:

 представлення  інтересів учнів у  процесі  управління  навчальним закладом;

підтримка та розвиток ініціатив учнів у житті навчального закладу;    захист прав та інтересів учнів.

  Учнівський парламент має право:

  проводити на території НВК збори, у тому числі закриті, та інші  заходи;

  розміщувати на території НВК інформацію у визначених для цього місцях (на  стенді учнівської ради) та в засобах інформації навчального закладу (журнал, інформаційний вісник, сайт, радіо), створювати власні друковані органи;

   направляти адміністрації НВК письмові та усні запити, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та отримувати на них офіційні відповіді;

    знайомитися з нормативними документами НВК їх проектами і вносити до них свої пропозиції. Отримувати від адміністрації інформацію з питань навчально-виховного процесу навчального закладу;

    представляти інтереси учнів в адміністрації НВК, на педагогічних радах, зборах, конференціях, присвячених вирішенню питань  життєдіяльності закладу;

     проводити зустрічі з директором НВК та іншими представниками адміністрації не рідше одного разу на місяць;

   проводити серед учнів опитування та референдуми;

      брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій між учнями, вчителями  і батьками;

    встановлювати ділові стосунки та організовувати спільну діяльність з учнівськими радами інших навчальних закладів;

          представляти інтереси учнів НВК в загальноміських органах  учнівського самоврядування, брати участь у формуванні складу делегації закладу на міські, обласні заходи;

          здійснювати інші повноваження згідно з законодавством України, Положенням про учнівський парламент, Статутом.

    Учнівський парламент формується на виборній основі терміном на один  рік; самостійно визначає свою структуру.

 

V. Матеріально-технічна база

 

     5.1. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю,  комунікації,   обладнання,   транспортні   засоби,   службове   житло,   інші  матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

    5.2. Майно НВК перебуває в комунальній власності територіальної громади  м. Борисполя і закріплюється за закладом на праві оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

    5.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

    5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

    5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріальна база НВК складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивних залів (гімнастичного, ігрового, початкової школи), танцювального залу, актового залу, бібліотеки, архіву, радіоцентру, 2-х медичних кабінетів, 2-х комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфетів, теплиці, господарського приміщення, овочесховища тощо.

    5.6.Відповідно до рішення Бориспільської міської ради від 21 серпня 2001 року № 570 НВК має земельну ділянку загальною площею 4,2 га, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

  

VI. Фінансова та некомерційна господарська діяльність

 

 6.1.Фінансова та некомерційна господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

 6.2.Фінансова та некомерційна господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів

 6.3.Джерелами фінансування закладу є:

кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

 кошти, отримані за надання платних послуг;

 доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

 інші джерела, не заборонені законодавством.

 6.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки.

     6.5. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися  послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових     умов  працівників  закладу.

     6.7. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

VІІ . Міжнародне співробітництво

 

        7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

        7.2. Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

      7.3.Участь НВК у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

  

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації  єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2.Державний контроль за діяльністю НВК здійснюють МОНмолодьспорту України, Державна інспекція навчальних закладів при МОНмолодьспорту України, головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування та управління освіти і науки.

      8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОНмолодьспорту України.

       8.4.Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОНмолодьспорту України за поданням органу громадського самоврядування закладу або управління освіти і науки.

       8.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

Попередня

English French German Italian Portuguese Russian Ukrainian
Гість
Рекомендуємо Вам зареєструватися
або
авторизуватись
під своїм логіном та паролем

Гімн гімназії


Вже у коло зібралися діти,
Це Борисполя квіти рясні.
Через море, крізь хмари та вітер
Попливуть наших знань кораблі.
І лунатимуть сонячні марші,
Де не будеш, куди не підеш,
Бо квітуча гімназія наша -
Щирий край без кордонів та меж.
Приспів:

Тож прийдем, юні друзі, навчатись
У дзвінку гімназійну сім'ю,
Щоб батьків, вчителів шанувати
Й Україну любити свою.
На бориспільських світлих просторах
Чути голос ясних перспектив,
Майорить хай наш стяг веселковий
І веде до небачених див.

Після бурі веселка засяє,
А усмішка зігріє вуста.
Хай дорогу в майбутнє безкрає
Нам покаже зоря золота.
І дзвінке золотисте відлуння
Кожен день ми почуємо знов,
Так серця нам виспівують юні-
Вірим в РОЗУМ, НАДІЮ, ЛЮБОВ

Сл. Руденко Т. М.


Прослухати гімн

Тут має бути плеєр...