МенюПосилання

Навіщо ви приходите до гімназії?
Усього відповідей: 114

Статут НВК "Гімназія "Перспектива"

       формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

        розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;  

        підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з  організацією  навчально-виховного процесу.

        Основними завданнями ради є:

       підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю,  громадськістю, державними та приватними інституціями;

       визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

       формування навичок здорового способу життя;

       створення належного педагогічного клімату в НВК;

       сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними  соціального досвіду;

 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією НВК.

 Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.    Рада НВК діє на засадах:

 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється ; узгоджувальна  комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу

гади.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи зазначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада НВК:

організовує виконання рішень конференцій;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин, запровадження нових курсі, участі в експериментальній роботі;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

сприяє формуванню мережі класів НВК , обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення, спільно з педагогічною радою, про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти і науки пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

заслуховує звіт Президента благодійного фонду,

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 


4.10. Батьківська рада НВК:


Батьківська рада НВК створюється за рішенням ради НВК. 

Мета і завдання діяльності батьківської ради:

      метою діяльності батьківської ради є надання педагогічному колективу НВК допомоги в реалізації завдань загальної середньої освіти. 

      Основними завданнями діяльності батьківської ради є:                                  

      допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

     запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

      сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

допомога в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за  навчання і виховання дітей;

допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Створення батьківської ради:

Батьківська рада НВК обирається простою більшістю голосів на загальних зборах батьків закладу на початку навчального року.

Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків НВК.

До складу батьківської ради входить директор НВК та представники батьківських комітетів 1-11 класів - по 1 від кожного.

Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.

У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах.

Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу:

президію в складі голови, заступника, секретаря і 3-5 членів президії;

Батьківська рада, її президія мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

Директор НВК є членом батьківської ради з правом дорадчого голосу.

Організація і зміст роботи батьківських комітетів:

Засідання батьківської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

Під керівництвом членів батьківської ради в НВК можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

Батьківська рада планує свою роботу на основі плану роботи НВК, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора навчального закладу, педагогічної ради.

Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість делегатів від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

Спірні питання при недосягненні згоди між директором НВК і більшістю членів батьківської ради вирішуються управлінням освіти і науки.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом класу розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами в день виборів нового складу ради.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківської ради.

Батьківська рада може заслуховувати звіти батьківських комітетів, класів.

Батьківська рада веде протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах і передаються по акту новому складу батьківської зади.

Батьківська рада має право:

створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад НВК пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція навчального закладу, педагогічна рада зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківської ради і довести до її відома прийняті рішення;

за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів класів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

скликати загальні (класні) батьківські збори;

брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у

Попередня <---> Наступна

English French German Italian Portuguese Russian Ukrainian
Гість
Рекомендуємо Вам зареєструватися
або
авторизуватись
під своїм логіном та паролем

Гімн гімназії


Вже у коло зібралися діти,
Це Борисполя квіти рясні.
Через море, крізь хмари та вітер
Попливуть наших знань кораблі.
І лунатимуть сонячні марші,
Де не будеш, куди не підеш,
Бо квітуча гімназія наша -
Щирий край без кордонів та меж.
Приспів:

Тож прийдем, юні друзі, навчатись
У дзвінку гімназійну сім'ю,
Щоб батьків, вчителів шанувати
Й Україну любити свою.
На бориспільських світлих просторах
Чути голос ясних перспектив,
Майорить хай наш стяг веселковий
І веде до небачених див.

Після бурі веселка засяє,
А усмішка зігріє вуста.
Хай дорогу в майбутнє безкрає
Нам покаже зоря золота.
І дзвінке золотисте відлуння
Кожен день ми почуємо знов,
Так серця нам виспівують юні-
Вірим в РОЗУМ, НАДІЮ, ЛЮБОВ

Сл. Руденко Т. М.


Прослухати гімн

Тут має бути плеєр...