МенюПосилання

Чи маєте ви на тілі татуювання?
Усього відповідей: 137

Статут НВК "Гімназія "Перспектива"

 

         Залучення  педагогічних працівників до участі у видах робіт,  не передбачених  робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами,  що регламентують діяльність закладу, здійснюється лише  за  їх згодою.

        3.11. Педагогічні  працівники   підлягають   атестації   відповідно   до порядку , затвердженого  МОНмолодьспорту України.

     3.12.  Педагогічні  працівники закладу мають право:

самостійно обирати  форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі  для  здоров’я  учнів;

    брати участь у  роботі  методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших  органів самоврядування  закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

         обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення  кваліфікації педагогічних працівників;

        проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати  її в разі успішного проходження атестації;

        проводити  в  установленому  порядку  науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

        вносити керівництву закладу і управлінню освіти і науки пропозиції  щодо поліпшення  навчально-виховної роботи;

        на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;                                                                            у       об’єднуватися   у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

        порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

       3.13.  Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

       забезпечувати  належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до   навчальних  програм  з  дотриманням     вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

       контролювати  рівень навчальних досягнень учнів;

       нести  відповідальність   за   відповідність   оцінювання   навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОНмолодьспорту  України,  доводити  результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб,  що їх замінюють, керівника навчального закладу;

       сприяти розвитку  інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також  збереженню  їх здоров'я;

       виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської  моралі;

       виконувати  Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку,  умови

трудового  договору  (контракту);

     брати участь у роботі педагогічної ради;

      виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних

надбань  народу;

    готувати  учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння,  злагоди між усіма народами, етнічними,  національними, релігійними  групами;

    дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність

учнів та їх батьків;

     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

        виконувати  накази директора навчального закладу, управління освіти і науки;

        вести  відповідну документацію.

     3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку   закладу,   не   виконують   посадових

обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.15.Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.16.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до управління освіти і науки, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17.Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18.Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування

НВК;

       керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти   покращенню   матеріально-технічної   бази,    фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 проводити консультації для педагогічних працівників;

 брати участь в організації навчально-виховного процесу;

 3.20. Представники громадськості зобов'язані:

  дотримуватися Статуту НВК, виконувати накази директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. Управління навчальним закладом

 

    4.1.Керівництво закладом здійснює його директор.

   

 Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОНмолодьспорту України.

    4.2.Директор НВК призначається на посаду та звільняються з посади управлінням освіти і науки за попереднім погодженням з Бориспільським міським  головою з дотриманням вимог законодавства.

   4.3.Директор НВК:

   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення  фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

   організовує навчально-виховний процес;

    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

    відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

    створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

    забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гієнічних  та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

   розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

   сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

   забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

  вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

       видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

      за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;

       створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

       щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу.

       4.4. Директор НВК є головою педагогічної ради –  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

       4.5.Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не як чотири рази на рік.

      4.6.Педагогічна рада розглядає питання:

     удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

      планування та режиму роботи закладу;

      варіативної складової робочого навчального плану;

     переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у  навчанні;

      підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового  педагогічного досвіду;

       участі   в  інноваційній  та  експериментальній  діяльності  закладу,

співпраці  з вищими навчальними закладами та науковими установами;

       морального   та  матеріального   заохочення   учнів   (вихованців)   та  працівників закладу;

     морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

      притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

     педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

      4.7. Органом громадського самоврядування закладу є конференція його колективу що скликаються не менш як один раз на рік.

      Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції визначаються Статутом і колективним договором.

      Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

       працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;              у      учнів гімназії  – класними зборами;

      батьків, представників громадськості  –  класними батьківськими.

       Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 43 особи;

учнів  – по 2 від кожного з  5-11 класів гімназії;  батьків і представників громадськості –  по одному від кожного класу.

       Термін їх повноважень становить 1 рік.

      Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини  делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю  голосів присутніх делегатів.

      Право скликати конференцію мають голова ради НВК, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

        Конференція:

       обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

        заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

       розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

       затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального  закладу;

        приймає рішення про стимулювання праці педагогічних працівників.

       4.8.У закладі за рішенням конференції можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, діяльність яких регулюється положеннями розробленими і затвердженими  МОНмолодьспорту України.

        4.9. У період між конференціями діє рада НВК.

        Метою діяльності ради НВК є:

        сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу:

        об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків,

громадськості   щодо   розвитку   навчального   закладу  та  удосконалення

навчально-виховного процесу;

Попередня <----> Наступна

English French German Italian Portuguese Russian Ukrainian
Гість
Рекомендуємо Вам зареєструватися
або
авторизуватись
під своїм логіном та паролем

Гімн гімназії


Вже у коло зібралися діти,
Це Борисполя квіти рясні.
Через море, крізь хмари та вітер
Попливуть наших знань кораблі.
І лунатимуть сонячні марші,
Де не будеш, куди не підеш,
Бо квітуча гімназія наша -
Щирий край без кордонів та меж.
Приспів:

Тож прийдем, юні друзі, навчатись
У дзвінку гімназійну сім'ю,
Щоб батьків, вчителів шанувати
Й Україну любити свою.
На бориспільських світлих просторах
Чути голос ясних перспектив,
Майорить хай наш стяг веселковий
І веде до небачених див.

Після бурі веселка засяє,
А усмішка зігріє вуста.
Хай дорогу в майбутнє безкрає
Нам покаже зоря золота.
І дзвінке золотисте відлуння
Кожен день ми почуємо знов,
Так серця нам виспівують юні-
Вірим в РОЗУМ, НАДІЮ, ЛЮБОВ

Сл. Руденко Т. М.


Прослухати гімн

Тут має бути плеєр...