МенюПосилання

Як ви ставитесь до фіз-ри?
Усього відповідей: 159

Статут НВК "Гімназія "Перспектива"


   У гімназії допускається  проведення  підряд двох уроків з одного предмета  інваріантної та варіативної частини.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.18.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий режим роботи НВК фіксується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.19.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних  особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.20. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів НВК визначаються МОНмолодьспорту України.

     Облік  навчальних  досягнень  учнів   протягом   навчального  року здійснюється у   класних   журналах,   інструкції   про   ведення   яких затверджуються   МОНмолодьспорту   України.    Результати    навчальної діяльності  за рік заносяться до особових справ учнів.

      У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється  відповідно до  діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

         У  першому  класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах  оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв  оцінювання  навчальних досягнень учнів.

      Заклад  може використовувати інші системи оцінювання навчальних  досягнень  учнів за погодженням з управлінням освіти і науки. При  цьому оцінки з навальних предметів за семестри, рік, результати державної атестації   переводяться   у   бали   відповідно   до   критеріїв оцінювання навчальних  досягнень учнів (вихованців).

  До  додатків  до  документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту,  атестат про повну загальну   середню   освіту) зазначені оцінки  не виставляються.

     Навчання у  випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації  визначаються МОНмолодьспорту України.

        В  окремих  випадках учні  за станом здоров’я або  з інших поважних причин можуть бути  звільнені  від державної підсумкової атестації у  порядку, що  встановлюється  МОНмолодьспорту України та МОЗ.

      Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації  такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами  і програмами  за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

      Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші  обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до  індивідуальних  здібностей  навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені  для   повторного навчання у тому самому класі за рішенням  педагогічної  ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

       За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний  документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

     У  документі  про  освіту  (табелі  успішності,  свідоцтві,  атестаті) відображаються  досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну  підсумкову атестацію.

     Результати    семестрового,    річного,    підсумкового    оцінювання доводяться  до відома учнів класним керівником (головою атестаційної  комісії).

     Порядок  переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою  наказом   МОНмолодьспорту України.

  Учням, які закінчили 9-й клас гімназії, видається свідоцтво про базову загальну середню  освіту.

    Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального  закладу І-ІІ рівня акредитації.

 Учням, які закінчили 11-й клас гімназії, видається атестат про повну загальну середню  освіту.

        Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних  та вищих навчальних закладів усіх типів і форм

власності.

     Випускникам 9, 11-х класів гімназії, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

         Учні, які не  отримали   документи про освіту, можуть продовжити

навчання екстерном.

  За відмінні  успіхи  в  навчанні  учні  2-8-х,   10-х  класів  можуть  нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів  III ступеня – похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями  –  золотою "За високі  досягнення у навчанні» або срібною "За досягнення у навчанні".  

  За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову  загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за  відмінні  успіхи у навчанні встановлюється МОНмолодьспорту України.

      За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального  заохочення: подяка, премія (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

       Учням, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради НВК може бути призначена стипендія за рахунок власних надходжень або за рахунок  додаткових  джерел фінансування.

        Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку  та видачі зазначених документів.

        Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів,  золотих  і   срібних  медалей,  похвальних  грамот  та  листів здійснюється  МОНмолодьспорту України, головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, управлінням  освіти і

науки.

      2.21. Виховання учнів у НВК здійснюється під час проведення уроків, в процесі  позаурочної та позашкільної роботи.

     Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та законах України, інших нормативно-правових  актах.

 У закладі  забороняється  утворення  та діяльність  організаційних  структур  політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

        Примусове  залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання  громадян,   громадські,    громадсько-політичні,   релігійні    організації   і воєнізовані   формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі  в агітаційній  роботі та політичних акціях забороняється.

       Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників  навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього  розпорядку  та  цього Статуту.

    Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

 

 

 

III. Учасники навчально-виховного процесу

 

 3.1. Учасниками навчально- виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є: учні, керівники (директор та його заступники), педагогічні працівники, практичні  психологи,  бібліотекарі, інші спеціалісти   закладу,  батьки  або особи, які  їх замінюють.

 3.2. Статус, права  та обовʼязки учасників  навчально-виховного  процесу, їх права  та  обовʼязки визначаються  чинним  законодавством, Статутом, правилами внутрішнього  трудового   розпорядку закладу.

     Учень – особа, яка навчається і виховується в закладі.

     3.3.Учні НВК мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір певного закладу, форми навчання, профілю навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

     користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

     доступ до інформації з усіх галузей знань;

     участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

    отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

    перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини;

   участь  у роботі органів громадського самоврядування НВК;

      участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах,  гуртках, групах за інтересами тощо;

   повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що  порушують  права або принижують їх честь, гідність;

  на  безпечні  і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

   3.4. Учні зобов'язані:

    оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі не меншому  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;        с      підвищувати  свій загальнокультурний рівень;

    брати  участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

   дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

   виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до  Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку;

       дбайливо  ставитися до державного, громадського та особистого майна,

майна інших  учасників навчально-виховного процесу;

       брати участь у різних видах трудової діяльності;

       дотримуватись  вимог   Статуту,   правил   внутрішнього  розпорядку закладу;

       дотримуватися  правил особистої гігієни.
        3.5.  НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх  замі міняють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно корисної праці
відповідно   Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
        3.6. За невиконання учасниками   навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення
 Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку на  них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

  3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

   До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється  законодавством.

       3.8.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про  працю,  Законом України "Про загальну середню освіту" та

іншими  законодавчими актами.

    Призначення  на  посаду  педагогічних  працівників  гімназії може здійснюватися   на   конкурсній   основі.   Порядок   проведення   конкурсу  розробляється  закладом та затверджується управлінням освіти і науки.

         Обсяг  педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства  директором НВК і затверджується управлінням освіти і науки.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу)  лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

        Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою  педагогічного  працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

        3.9. Директор  НВК   призначає   класних   керівників,   завідуючих

навчальними кабінетами, майстернями права та обов'язки яких визначаються

нормативно-правовими актами   МОНмолодьспорту   України,   правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом.

     3.10.  Не  допускається відволікання педагогічних працівників від
виконання  професійних  обов'язків, за винятком випадків, передбачених законодавством.


Попередня <---> Наступна

English French German Italian Portuguese Russian Ukrainian
Гість
Рекомендуємо Вам зареєструватися
або
авторизуватись
під своїм логіном та паролем

Гімн гімназії


Вже у коло зібралися діти,
Це Борисполя квіти рясні.
Через море, крізь хмари та вітер
Попливуть наших знань кораблі.
І лунатимуть сонячні марші,
Де не будеш, куди не підеш,
Бо квітуча гімназія наша -
Щирий край без кордонів та меж.
Приспів:

Тож прийдем, юні друзі, навчатись
У дзвінку гімназійну сім'ю,
Щоб батьків, вчителів шанувати
Й Україну любити свою.
На бориспільських світлих просторах
Чути голос ясних перспектив,
Майорить хай наш стяг веселковий
І веде до небачених див.

Після бурі веселка засяє,
А усмішка зігріє вуста.
Хай дорогу в майбутнє безкрає
Нам покаже зоря золота.
І дзвінке золотисте відлуння
Кожен день ми почуємо знов,
Так серця нам виспівують юні-
Вірим в РОЗУМ, НАДІЮ, ЛЮБОВ

Сл. Руденко Т. М.


Прослухати гімн

Тут має бути плеєр...