МенюПосилання

Чи маєте ви на тілі татуювання?
Усього відповідей: 137

Статут НВК "Гімназія "Перспектива"


2.3. Зарахування учнів до НВК здійснюється, як правило, до початку навчального року.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів НВК здійснюється:

до школи І ступеня – за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють або направлення управління освіти і науки, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу);

до гімназійних класів (5-11 класи) – за наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії (не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року), заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), паспорта (для повнолітніх), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого  навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОНмолодьспорту України зразка, на підставі письмової заяви батьків (осіб, які  їх заміняють) із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до навчального закладу (для учнів, які переходять до іншого навчального закладу у межах населеного пункту).

 У  разі обґрунтованої потреби та за наявності вільних місць учень може перейти  до іншого класу НВК.

 Іноземні громадяни та особи громадянства зараховуються до НВК відповідно  до законодавства та міжнародних договорів.

  У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають  до НВК заяву із зазначенням причин вибуття.

  2.5. Правила конкурсного приймання до гімназії розробляються дирекцією  за участю органів громадського самоврядування закладу відповідно до порядку, встановленого МОНмолодьспорту України.

   2.6. Учні гімназії, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета,  за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора  можуть відраховуватися з гімназії.

За рішенням  педагогічної ради НВК, погодженим з управління освіти і науки, як виключний  засіб педагогічного впливу, за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із гімназії та переведення їх до іншого начального  закладу за місцем проживання.

 Про можливе  відрахування  батьки учнів ( або особи які їх замінюють)

повинні  бути  інформовані не пізніше ніж за однин місяць у письмовій формі.

У  двотижневий строк  до  можливого відрахування  письмово

повідомляється управління освіти і науки. За сприяння управління освіти і науки такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки мають право оскаржити рішення педагогічної ради щодо відрахування дитини з гімназії до управління освіти і науки.

Рішення про відрахування із НВК дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприянням управління освіти і науки такі діти переводяться до іншого  навчального закладу.

 2.7. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану  розвитку НВК, річного плану.

 У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального  закладу, визначаються перспективи його розвитку.

 План роботи затверджується радою НВК.

 2.8.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів,  розроблених та затверджених МОНмолодьспорту України.

 У робочому навчальному плані НВК з урахуванням профілів навчання конкретизується  варіативна частина державних стандартів освіти.

 Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечується шляхом реалізації  інваріантної та варіативної складової.

 Рабочий навчальний план НВК затверджується управлінням освіти і науки Бориспільської  міської ради.

  У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 Експериментальні  та    індивідуальні    навчальні    плани    НВК  погоджуються  з МОНмолодьспорту України у встановленому порядку.               а     НВК  забезпечує   відповідність   рівня   загальної   середньої  освіти  державним  стандартам, єдність навчання і виховання.

        2.9. НВК працює   за   навчальними   програмами,   підручниками,

посібниками,  що  мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України, і забезпечує виконання  навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно  до вікових особливостей та  природних здібностей  дітей.

Заклад  обирає форми, засоби і методи  навчання та виховання відповідно  до Законів України «Про  освіту», «Про  загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням своєї специфіки, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного  процесу.

Начально-виховний  процес У НВК  здійснюється  також за  груповою  та індивідуальною формою  навчання.

Відповідно  до поданих батьками  або особами, які  їх заміняють, заяв НВК  за погодженням  з управлінням  освіти і  науки  створює  умови  для прискореного  навчання  та  навчання екстерном. Індивідуальне  навчання та  навчання  екстерном у НВК  організовується  відповідно  до  положень  про індивідуальне  навчання  та екстернат у  системі  загальної середньої освіти, затверджених МОНмолодьспорту України.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОНмолодьспорту України.

2.10. Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.11. НВК здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою навчання. Навчальний рік поділяється на два семестри.

У гімназії навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

Навчально-виховний процес у НВК може здійснюватися за різними формами (для загальноосвітньої школи І ступеня – уроки; для гімназії – уроки, лекції, лабораторно-практичні, семінарські заняття, диспути тощо) і поєднуватися з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.12. НВК може виконувати освітні програми та надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та у порядку, затвердженому МОНмолодьспорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

      2.13.  В НВК для учнів 1-4 класів з урахуванням потреб батьків або осіб,

які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися  групи  продовженого дня.

    Зарахування  до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється  наказом директора навчального закладу на підставі заяви  батьків  або осіб, які їх замінюють.

 Визначається  шестигодинний режим роботи груп продовженого дня з

пʼятиденним робочим тижнем.

        2.14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється  навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом,  за погодженням з управлінням освіти і науки.

   2.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

    2.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити  менше як 30 календарних днів.

  2.17. Режим роботи НВК визначається на основі нормативно-правових

актів за погодженням з Бориспільською державною санітарно-епідеміологічною службою.

        Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах  – 35 хвилин,  у  2-4-х – четвертих класах – 40 хвилин, у  5-11-х – 45 хвилин.

    Зміна  тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти і науки та Бориспільською державною санітарно-епідеміологічною службою.


English French German Italian Portuguese Russian Ukrainian
Гість
Рекомендуємо Вам зареєструватися
або
авторизуватись
під своїм логіном та паролем

Гімн гімназії


Вже у коло зібралися діти,
Це Борисполя квіти рясні.
Через море, крізь хмари та вітер
Попливуть наших знань кораблі.
І лунатимуть сонячні марші,
Де не будеш, куди не підеш,
Бо квітуча гімназія наша -
Щирий край без кордонів та меж.
Приспів:

Тож прийдем, юні друзі, навчатись
У дзвінку гімназійну сім'ю,
Щоб батьків, вчителів шанувати
Й Україну любити свою.
На бориспільських світлих просторах
Чути голос ясних перспектив,
Майорить хай наш стяг веселковий
І веде до небачених див.

Після бурі веселка засяє,
А усмішка зігріє вуста.
Хай дорогу в майбутнє безкрає
Нам покаже зоря золота.
І дзвінке золотисте відлуння
Кожен день ми почуємо знов,
Так серця нам виспівують юні-
Вірим в РОЗУМ, НАДІЮ, ЛЮБОВ

Сл. Руденко Т. М.


Прослухати гімн

Тут має бути плеєр...